ระบบลำเลียงวัตถุดิบด้วยลม

ระบบลำเลียงวัตถุดิบด้วยลมที่เป็นส่วนหนึ่งในเทคโนโลยีการผลิตนั้นจะถูกออกแบบโดยใช้หลักการทางวิศวกรรม เพื่อให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด โดยคำนึงถึงกระบวนการทำงานของระบบทั้งหมด เริ่มจากถังรับและ/หรือถังเก็บวัตถุดิบ (ไซโล/บิ๊กแบ๊ก/ถุงขนาดเล็ก) ระบบการร่อน ระบบการชั่งน้ำหนัก รวมไปถึงระบบการควบคุมสูตรต่างๆ

ทุกขั้นตอนเหล่านี้จะถูกออกแบบโดยทีมวิศวกรจาก คอน-มิกซ์ เพื่อให้เกิดความสะดวกและง่ายสำหรับการใช้งาน รวมไปถึงมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งใช้งานได้จริง ตัวอย่างของระบบที่คอน-มิกซ์ได้ทำการออกแบบนั้นได้ถูกแสดงดังรูปภาพก่อนหน้า

โดยระบบลำเลียงวัตถุดิบด้วยลมจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลักดังต่อไปนี้

Storage & Discharge

วัถุดิบจะถูกออกแบบให้มีการเก็บรักษาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี เพื่อรักษาคุณภาพของวัตถุดิบไม่ให้เกิดการเสื่อมสภาพ โดยใช้หลักการของ “เข้าก่อนออกก่อน” (First in First out principle) เพื่อใช้ในการออกแบบของระบบการผลิตสำหรับถังไซโลและถังเก็บวัตถุดิบอื่นๆ

ในขณะเดียวกัน การออกแบบให้ถูกสุขอนามัยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกๆ อุปกรณ์ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอม นอกจากนั้น ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต เช่น ความชื้น อุณหภูมิ และระยะเวลาการจัดเก็บสูงสุด จะถูกตรวจสอบและควบคุมอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อให้แน่ใจได้ว่าคุณภาพของการผลิตมีความสม่ำเสมอ เราขอแนะนำให้มีติดตั้งเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อช่วยในการตรวจสอบปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยการใช้เซ็นเซอร์ที่มีความแม่นยำสูง รวมไปถึงระบบระบบควบคุมการผลิต

Conveying

คอน-มิกซ์จะทำการออกแบบระบบลำเลียงวัตถุดิบให้เอื้ออำนวยต่อการปรับแต่งเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน – ตั้งแต่ระบบที่มีความเร็วต่ำสำหรับการขนส่งวัตถุดิบที่มีความเปราะบาง ไปจนถึงระบบการไหลแบบเบาบาง (แบบสุญญากาศ และแบบความดัน)

Vacuum System

ระบบลำเลียงวัตถุดิบด้วยลมแบบสุญญากาศนั้น ความดันที่ใช้ในระบบจะเป็นแบบติดลบ เพื่อทำหน้าที่ลำเลียงวัตถุดิบเข้าสู่ระบบ หลังจากนั้นวัตถุดิบจะถูกปล่อยเข้าสู่ถังเก็บวัตถุดิบโดยใช้แรงโน้มถ่วง โดยลมที่พาวัตถุดิบมานั้น จะถูกขับออกทางระบบกำจัดฝุ่นด้วยถุงกรองเพื่อเป็นการปกป้องเครื่องกำเนิดระบบสุญญากาศ

ระบบลำเลียงวัตถุดิบแบบสุญญากาศนั้นเหมาะกับการขนถ่ายวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นผงลื่นไหล และไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน แต่อย่างไรก็ตามระบบนี้ ไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุดิบที่จำเป็นต้องมีการขนส่งในระยะไกล

Pressure System

ระบบลำเลียงวัตถุดิบด้วยลมแบบใช้แรงดันนั้น ความดันที่ใช้ในระบบจะเป็นบวก สามารถปรับระบบให้เป็นแบบการไหลแบบหนาแน่นโดยใช้ความดันต่ำ หรือระบบการไหลแบบเบาบางโดยใช้แรงดันสูง โดยอุปกรณ์ป้อนวัตถุดิบจะทำการขนส่งวัตถุดิบเข้าสู่ถังรับความดัน เมื่อวัตถุดิบเต็มถังรับก็จะถูกปล่อยเข้าสู่ระบบลำเลียงเพื่อเข้าไปสู่ถังเก็บวัตถุดิบที่ซึ่งมีระบบกำจัดฝุ่นเพื่อทำการแยกลมออกจากวัตถุดิบก่อนปล่อยสู่ภายนอก

ระบบลำเลียงวัตถุดิบโดยใช้แรงดันนั้น โดยทั่วไปแล้วจะเหมาะกับการขนส่งผงวัสดุที่หนัก หรือสำหรับการลำเลียงในระยะทางที่ไกล

Sifting

การร่อนเป็นการคัดแยกวัตถุดิบที่มีขนาดหยาบออกจากวัตถุดิบที่มีขนาดละเอียด และเป็นการเพิ่มปริมาณอากาศลงในวัตถุดิบเพื่อช่วยให้ระบบการผลิตมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการป้องกันอุปกรณ์ที่อยู่ในส่วนถัดไป โดยอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนของเครื่องร่อนที่มีการสัมผัสกับวัตถุดิบนั้น จะต้องผ่านหลักเกณฑ์คุณภาพอาหาร โดยชนิดและขนาดของเครื่องร่อนนั้นมีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับกำลังการผลิตทั้งหมด ขนาดพื้นที่ และชนิดของวัตถุดิบ ดังนี้

Sifter A
In-Line Sifting

เครื่องร่อนแบบ In-Line นั้นจะถูกติดตั้งเข้ากับระบบลำเลียงวัตถุดิบด้วยลมโดยตรงเพื่อทำการคัดแยกสิ่งแปลกปลอมที่มีขนาดใหญ่ออกจากระบบ จึงทำให้ไม่จำเป็นต้องทำการสลับเปลี่ยนไปมาระหว่างระบบการร่อนโดยใช้แรงโน้มถ่วง (ที่ความดันบรรยากาศ) และระบบลำเลียงวัตถุดิบ ดังนั้นจึงเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายทั้งในเรื่องของมูลค่าการลงทุนเริ่มต้น การดำเนินงาน การซ่อมบำรุง และการสุขาภิบาลจนตลอดอายุการใช้งานของระบบ ประโยชน์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของระบบเครื่องร่อนแบบ In-Line คือสามารถทำการติดตั้งระบบใกล้กับผลิตภัณฑ์สำเร็จ จึงเป็นการลดโอกาสการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากอุปกรณ์อื่นๆ หลังจากการร่อน

การทำงานของเครื่องร่อนแบบ In-Line นั้น จะมีลักษณะการทำงานเช่นเดียวกับเครื่องร่อนแบบตะแกรงหลายชั้นที่มีการไหลโดยใช้แรงโน้มถ่วง แตกต่างกันก็เพียงเครื่องร่อนจะทำงานแบบแรงดันหรือสุญญากาศขึ้นกับระบบลำเลียงวัตถุดิบด้วยลม โดยอากาศที่ไหลผ่านเครื่องร่อนนั้นจะมีแรงดันเท่ากับแรงดันด้านบนและด้านล่างของเครื่องร่อน ดังนั้นจึงไม่มีแรงอื่นใดนอกจากแรงโน้มถ่วงที่ทำให้วัตถุดิบไหลลงสู่ด้านล่างผ่านตะแกรงร่อน

โดยวัตถุดิบจะเข้าสู่เครื่องร่อนทางด้านบน ผ่านตะแกรงร่อน และวัตถุดิบที่สามารถผ่านตะแกรงร่อนได้จะถูกปล่อยลงทางด้านข้างของเครื่องร่อน ส่วนอนุภาคที่มีขนาดใหญ่จะถูกปล่อยลงสู้ถังบรรจุกากที่ปิดสนิทที่อยู่ใต้เครื่องร่อน

Sifter B
Rotary sifters

เครื่องร่อนแบบตะแกรงหมุนที่มีคุณภาพสูง เหมาะสำหรับการใช้งานด้านอาหาร สารเคมี กระบวนการผลิตพลาสติกและอุตสาหกรรมยา รวมไปถึงอุตสาหกรรมเบเกอรี่ขนาดเล็ก โดยเครื่องร่อนแบบตะแกรงหมุนจะมีขนาดกะทัดรัด และทนทานมีการทำงานโดยใช้หลักการการหมุน ซึ่งทุกชิ้นส่วนที่มีการสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ไม่เพียงแต่ต้องผ่านหลักเกณฑ์คุณภาพอาหารของมาตรฐาน European Hygienic Engineering & Design Group และ BG Regulation แต่ยังถูกออกแบบให้ง่ายต่อการทำความสะอาดอีกด้วย

เมื่อมีการใช้งานเครื่องร่อนแบบ In-Line นั้น จะสามารถทำการต่อเข้าระบบได้โดยตรงกับทั้งระบบลำเลียงวัตถุดิบด้วยแรงดันหรือระบบสุญญากาศ โดยสามารถรับแรงดันได้มากถึง 0.8 บาร์หรือเป็นแรงดันสุญญากาศ ขนาดของเครื่องร่อนแบบตะแกรงหมุนนั้นมีหลากหลายขึ้นอยู่กับกำลังการผลิตรวมทั้งหมด ขนาดพื้นที่ และชนิดของวัตถุดิบ ที่ใช้ในระบบ

วัสดุของเครื่องร่อนแบบหมุนทั้งในส่วนของโครงสร้างของเครื่อง รวมไปถึงภายในนั้นจะผลิตจากสเตนเลส สตีล ในส่วนของทางเข้าและฝาปิดจะใช้อลูมิเนียมหล่อผสมอัลลอยหรือสเตนเลส สตีล

แต่ไม่ว่าจะเป็นโมเดลชนิดใดก็ตาม เครื่องร่อนนั้นจะสามารถทำให้ก้อนของวัตถุดิบแตกตัว กำจัดเม็ดหยาบ และเพิ่มปริมาณอากาศลงในวัตถุดิบเพื่อช่วยให้ระบบการผลิตมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการป้องกันอุปกรณ์ที่อยู่ในส่วนถัดไป ถังแรงดันสำหรับเพื่อใช้ในการทำความสะอาดก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับลูกค้าหากต้องการทำความสะอาดเครื่องร่อน

Weighing & Metering

ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะของเรา จึงทำให้สามารถจัดการระบบต่างได้ดี ไม่ว่าจะเป็นระบบชั่งแบบชุดหรือแบบต่อเนื่อง ใช้แรงงานคนหรือระบบอัตโนมัติทั้งหมด ซึ่งเราสามารถออกแบบให้ตรงความต้องการของลูกค้าได้

เราสามารถจัดหาทางเลือกสำหรับการวัด ไม่ว่าจะเป็นแบบ LIW หรือ GIW รวมไปถึงค่าความแม่นยำตามที่ลูกค้ากำหนด ไม่ว่าทางลูกค้าต้องการการจัดการส่วนผสมที่มีความแม่นยำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมอาหาร หรือจะเป็นสำหรับในการใช้เพื่อการผสมแบบจำนวนมาก คอน-มิกซ์ก็สามารถจัดหาระบบการชั่งที่ยอดเยี่ยมและเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้

เทคโนโลยีที่คอน-มิกซ์นำเสนอนั้นได้มีประวัติที่ประสบความสำเร็จมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความน่าเชื่อถือ และปราศจากปัญหาในการใช้ระบบ นอกจากนั้นระบบยังออกแบบมาให้สามารถทำการจัดเก็บข้อมูลและวัดปริมาณวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถนำไปใช้งานแบบเครื่องเดี่ยวหรือไปใช้งานร่วมกับระบบการผลิดเดิมที่มีอยู่

โดยการออกแบบแบบพื้นฐานของระบบการชั่งเพื่อการจัดเก็บหรือเพื่อจัดการกับสูตรต่างๆ ของวัตถุดิบแบบแห้งนั้น จะทำการออกแบบให้ใช้แรงงานคนในการนำวัตถุดิบเข้าและออก แต่ควบคุมระบบการชั่งแต่ละสูตรด้วยตัวควบคุมปริมาณ

คอน-มิกซ์จะใช้วิธีการจัดการแบบองค์รวมสำหรับความต้องการในแต่ละรายการเพื่อให้ระบบทำงานแบบสอดคล้องกัน และพร้อมที่จะจัดหาระบบการทำแห้ง ระบบไล่ความชื้น ระบบควบคุมอุณหภูมิ ระบบการทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน เครื่องร่อน เครื่องผสม เครื่องบด และระบบการตกผลึก เพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุดิบแต่ละชนิดตามที่ลูกค้าต้องการ